Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.PRIMĂRIA --> Starea civilă

Casatorii1. Informatii generale despre
casatoria civila


- Casatoria se  încheie la sediul Primariei comunei Lunca
Banului daca cel putin unul dintre soti are domiciliul stabil
sau resedinta în comuna Lunca Banului.

    *  Conform  Legii 119/1996 cu privire la
actele de stare civila, republicata, prin exceptie, casatoria se poate încheia
la sediul Primariei comunei Lunca Banului chiar daca viitorii soti nu au
domiciliul sau resedinta în raza comunei Lunca Banului, cu aprobarea primarului
comunei Lunca Banului.

- Înainte de depunerea dosarului de casatorie va rugam sa verificati
concordanta între datele  înscrise în certificatul de nastere si actul de
identitate (nume, prenume, CNP, etc). Daca sunt constatate erori între acte
este necesar sa va prezentati din timp pentru clarificare.

- Actele pentru încheierea casatoriei se depun cu 10 zile calendaristice
înainte, termen în care se cuprind atât ziua când a fost facuta declaratia de
casatorie, cât si ziua în care se oficiaza casatoria.

-  Casatoria  se poate oficia si dupa expirarea termenului de 10
zile, numai cu aprobarea primarului, pentru situatii temeinic justificate, însa
numai pâna la expirarea termenului de 30 de zile de la data afisarii
declaratiei de casatorie si cu reînoirea certificatelor medicale referitoare la
starea sanatatii viitorilor soti.

- Certificatul medical prenuptial (privind starea sanatatii)
este valabil 14 zile de la data emiterii pâna la data casatoriei si trebuie sa
contina parafa si semnatura medicului si mentiunea expresa
SE POATE CASATORI. Nu se admit certificate cu modificari sau
stersaturi.

- Declaratia de casatorie se face personal, de catre
viitorii soti, în scris, la primaria unde urmeaza a se încheia casatoria.

- În declaratia de casatorie, viitorii soti vor mentiona regimul
matrimonial ales, ei pot opta între:

1. Regimul comunitatii legale

2. Regimul separatiei de bunuri

3. Regimul comunitatii conventionale


În situatia în care viitorii soti stabilesc un alt regim matrimonial
decît cel al comunitatii legale acestia vor prezenta conventia
matrimoniala autentificata de catre un notar public.


Pentru detalii referitoare la regimurile matrimoniale, vezi art. 339-370 din
Codul
Civil.

 - Numele de familie al sotilor dupa casatorie poate fi:

a) numele pe care l-au avut înainte de casatorie;

b) numele unuia sau celuilalt;

c) numele lor reunite;

d) unul dintre soti îsi pastreaza numele dinaintea casatoriei, iar celalalt sot
poate sa poarte numele lor reunite.


- La data oficierii, viitorii soti si
martorii desemnati au obligatia de a prezenta actul de identitate original si
valabil, NU copie xerox, permis auto, pasaport, etc.

- Actul de casatorie se semneaza în clar de catre soti, cu numele de familie pe
care au convenit sa îl poarte în timpul casatoriei, de cei doi martori si de
catre ofiterul de stare civila.

- La oficierea casatoriei actul de identitate al sotului care îsi
schimba numele va fi invalidat  urmând a fi preschimbat în termen
de 15 zile. Celor care doresc sa calatoreasca în strainatate imediat dupa
oficierea casatoriei si au actul de identitate invalidat le recomandam sa
solicite informatii suplimentare de la institutiile abilitate.- Nu se percepe  taxa pentru oficierea casatoriei .


2. Casatoria între cetateni români


Înainte
de întocmirea dosarului de casatorie va recomandam sa cititi rubrica
Informatii generale despre casatoria civila.

ACTE NECESARE:

1. Acte identitate valabile ale ambilor soti (original si
copie xerox). Unul dintre soti trebuie sa aiba domicilul  sau resedinta în
comuna Lunca Banului;

2. Certificate de nastere ale viitorilor soti (original si
copie xerox);  

3. Certificate medicale prenuptiale eliberate de medic, cu
mentiunea expresa « se poate casatori »; certificatele prenuptiale sunt
valabile 14 zile calendaristice de la data emiterii pâna la data oficierii si
trebuie sa poarte sigiliul unitatii sanitare, semnatura si parafa
medicului;

4. Declaratia de casatorie se face personal de catre viitorii
soti, în scris, în fata ofiterului de stare civila;

5. Acte identitate valabile a doua persoane, în calitate de
martori.

Dupa caz, acte din care sa rezulte desfacerea casatoriilor
anterioare:

•   Certificatul de deces al sotului/sotiei si o copie xerox a
certificatului  de casatorie;

•   Sentinta / sentintele de divort definitive si irevocabile;

•   Certificatul de nastere sau de casatorie, cu mentiunea de
desfacere a casatoriei;

•   Certificatul de divort (în cazul divortului pe cale
administrativa).


3. Casatoria între un cetatean
român si unul strain


Înainte
de întocmirea dosarului de casatorie va recomandam sa cititi rubrica Informatii
generale despre casatoria civila.

 Cetateanul român va prezenta actele mentionate la  «Casatoria între
cetateni români»

În toate cazurile în care intentionati sa încheiati casatoria cu un
cetatean strain va îndrumam sa solicitati informatii, personal la Primaria
comunei Lunca Banului.

ACTE CETATEAN STRAIN:

1. Certificat medical prenuptial eliberat de un medic din
România, care sa poarte mentiunea «Se poate casatori»;

2.  Pasaport (original si copie xerox) -  în care sa
fie aplicata viza de intrare pe teritoriul României;- sau act de identitate,
original si copie xerox (în cazul cetatenilor din statele membre ale U.E.);

     * Actul de identitate al cetateanului strain si
viza acordata acestuia în vederea sederii pe teritoriul României trebuie sa
fie valabile atât la data depunerii dosarului de casatorie cât si la data
oficierii casatoriei.

3. Certificat de nastere, original si copie xerox
si dupa caz: apostilat cu Apostila Conventiei de la Haga sau supralegalizat
în functie de statul emitent; Certificatul de nastere va fi tradus
si legalizat la un birou notarial de pe teritoriul României:

4. Dovada eliberata / autentificata de misiunile diplomatice / oficiile
consulare acreditate în România din care sa rezulte ca cetateanul
strain îndeplineste conditiile de fond cerute de legea sa nationala si
nu exista impedimente pentru încheierea casatoriei în România.

Pentru:

- cetatenii statelor cu care România a încheiat tratate, conventii sau
acorduri de asistenta juridica în materie civila ori de dreptul
familiei vor prezenta documente eliberate de autoritatile competente ale
statului de cetatenie, datate recent - maximum 3 luni de la emitere;

- Se va atasa si traducerea în limba româna, legalizata la un
notar din România a dovezii / certificatului mentionat anterior;

5. Un document care sa ateste domiciliul din strainatate al
cetateanului sau declaratie pe propria raspundere data la un birou notarial din
România privind domiciliul din tara de origine;

6. Declaratie pe propria raspundere, autentificata de un notar public privind
domiciliul complet din tara de provenienta, daca este cunoscator al limbii
române scris/citit, starea civila înaintea casatoriei, îndeplinirea conditiilor
de fond cerute de legea sa nationala pentru încheierea unei casatorii în
România, si regimul matrimonial ales;

- Dupa caz, dovada desfacerii casatoriilor anterioare prin sentinte de divort
sau certificate de deces însotite de certificatele de casatorie, apostilate sau
supralegalizate în functie de tara , traduse si legalizate de un birou notarial
de pe teritoriul României;

- În cazul cetatenilor straini care nu cunosc limba româna, la încheierea
casatoriei este obligatorie prezenta unui interpret autorizat.


4. Eliberarea, la cerere, a certificatului
de casatorie


Certificatele de stare civila se elibereaza persoanelor îndreptatite, odata
cu întocmirea unui act în registrele de stare civila - de casatorie - sau
ulterior, pe baza cererii depuse de titular sau de alte persoane îndreptatite.

Prin alte persoane îndreptatite - în întelesul legii, sunt asimilati:

• reprezentantii legali

Solicitarea eliberarii certificatelor se poate face:

1. la primaria care are în pastrare registrele în care au fost
înregistrate actele;

2. la primaria locului de domiciliu sau resedinta al
solicitantului.

ACTE NECESARE:

-Cerere tip, se semneaza în momentul depunerii;

-Act identitate titular sau persoana împuternicita, original
si copie Xerox;

În cazul în care titularul nu se poate prezenta este necesara obtinerea
certificatului se poate face prin  Procura speciala
autentificata de catre un notar public în care se va mentiona
expres ,,pentru obtinerea certificatului de nastere/casatorie/deces (dupa caz)
de la starea civila.

 În cazul cetatenilor aflati în strainatate, duplicatul poate fi
obtinut de o alta persoana împuternicita prin procura speciala
notariala apostilata cf Conventiei de la Haga (în cazul
tarilor semnatare ale acestei conventii) sau procura speciala consulara(eliberata
de Ambasada sau Consulatul României din tara respectiva), în care se
va mentiona expres ,,pentru obtinerea certificatului de nastere/casatorie/deces
(dupa caz) de la starea civila".


Conditii:

Solicitantul sa aiba asupra sa un ACT DE IDENTITATE - VALABIL,
care poate fi:

1. Pentru cetatenii români cu domiciliul în România:

• buletinul / cartea de identitate / cartea de identitate provizorie.

Nota:  Persoanele care au atât actul de identitate, cât si
certificatul de stare civila pierdut, furat sau distrus pot obtine un
nou certificat de stare civila astfel:

• În situatia în care serviciul public comunitar local de
evidenta a persoanelor care are în pastrare actul de stare civila este acelasi
cu cel pe raza caruia persoana are domiciliul, aceasta va depune
atât cererea pentru obtinerea certificatului de stare civila, cât si pentru
eliberarea actului de identitate la structura de evidenta a persoanelor din
cadrul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor.

•  În cazul în care serviciul public comunitar local de
evidenta a persoanelor care are în pastrare actul de stare civila nu este
acelasi cu cel pe raza caruia persoana are domiciliul, acesteia i
se va elibera, mai întâi, o carte provizorie, în vederea procurarii
certificatelor de stare civila.

2. Pentru cetatenii români cu domiciliul în strainatate:

• pasaportul turistic în care sa fie mentionat domiciliul în
strainatate sau titlu de calatorie.

3. Pentru cetatenii straini:

• pasaportul turistic (cu viza româna - daca este cazul).

• actul de identitate cu care a intrat în România (pentru cetatenii membri ai
U.E.)

Nota: persoanele cu domiciliul sau resedinta în strainatate, care au acte de
stare civila înregistrate la Iasi, pot solicita procurarea certificatelor
astfel:

-personal;

-pe cale diplomatica (la Consulatul României din tara în care traiesc);

-prin împuternicit, cu procura speciala.


Situatii
deosebite: mso-fareast-font-family:SimSun;mso-ansi-language:RO;mso-fareast-language:ZH-CN;
mso-bidi-language:AR-SA">

Când certificatul este solicitat în folosul unei persoane grav bolnave,
netransportabile, procurarea se poate face si de catre alte persoane, cu
aprobarea primarului, sens în care se va prezenta:

•act identitate titular;

•act identitate solicitant;

•adeverinta medicala care sa ateste ca titularul este bolnav, netransportabil

Documente pdf
Publicatie casatorie - Tirca Marius
Publicatie casatorie -Pascal Ciprian
PUBLICATIE CASATORIE
publicatie casatorie Militaru Ciprian- Antohi Georgiana

Vizualizari: 399
Data creare: 19-03-2019 14:20:26

Prezentarea Comunei Lunca Banului

Imagine panoramicăComuna Lunca Banului in componenta caruia intra satele: Lunca Banului - resedinta de comuna, Broscosesti, Condrea, Focsa, Lunca Veche, Otetoaia, Raducani, se gaseste asezata in valea larga a "sesului Prut"

Anunț program SIPOCA

SIPOCA„Guvernare transparentă, deschisă și participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit"- cod SIPOCA 35

ALEGERI PARLAMENTARE 2020

ALEGERI PARLAMENTARE 2020

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA LUNCA BANULUI

CORONAVIRUSMasuri luate de Primaria comunei Lunca Banului pentru prevenirea raspandirii cu coronavirus (COVID 19)

Puncte Colectare Selectiva Deseuri

fHCL nr. 3/2012 privind transmiterea unor terenuri cu destinatie puncte de colectare selectiva din administrarea Consiliulu Local Lunca Banului in administrarea Consiliului Judetean Vaslui

Hotararea nr. 26 din 29.03.2021

Hotararea nr. 26 din 29.03.2021